Powrót

Zasady bezpieczeństwa

 1. Strzelanie może się odbywać jedynie w miejscu do tego wskazanym przez organizatora lub sędziego. W razie braku organizatora lub sędziego strefę gry ustalają kapitanowie drużyn biorących udział w rozgrywce.
 2. W strefie bezpieczeństwa i gry należy mieć zawsze założoną maskę ochronną na twarzy pod rygorem wykluczenia z gry. Wolno ją zdjąć dopiero po opuszczeniu pola gry, odłożeniu markera i opuszczeniu strefy bezpieczeństwa.
 3. Pod żadnym pozorem nie wolno celować i strzelać do osób nie biorących udziału w grze.
 4. Strzelanie do zwierząt jest surowo zabronione.
 5. Nie wolno strzelać do współuczestników gry z odległości, która może spowodować uszkodzenie ciała, zwłaszcza okolice głowy gracza ( ok. 5 metrów ).
 6. Do gry może służyć jedynie sprzęt przeznaczony do rozgrywek paintballowych , otrzymany od organizatora.
 7. Wychodząc ze strefy gry, należy zabezpieczyć marker (założyć barrel bag i zablokować spust) i skierować go lufą do ziemi. Pod żadnym pozorem nie wolno celować do osób znajdujących się poza strefą gry, naruszenie tego punktu Regulaminu będzie powodowało wykluczenie z dalszych rozgrywek.
 8. Należy unikać zanieczyszczenia lufy markera np. ziemią, piaskiem lub śniegiem.
  W przypadku zanieczyszczenia i uszkodzenia markera z własnej winy bądź na skutek niezachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się powierzonym sprzętem, gracz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej, do wysokości 1.000 zł .
 9. Zabrania się używania innych kul, niż tych które zapewnia organizator a także zbierania kul z ziemi.
 10. W momencie zauważenia w polu gry osoby bez maski ochronnej na twarzy, należy natychmiast przerwać rozgrywkę i poinformować o tym innych  uczestników, w szczególności  organizatora, sędziego lub kapitana drużyny. Naruszenie tego punktu Regulaminu skutkować będzie konsekwencjami z  punktu 14.  Niniejszego Regulaminu.
 11. Na terenie gry zabrania się przebywania osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia osób wobec których istnieje podejrzenie znajdowania się pod wpływem wyżej wymienionych środków bez możliwości zwrotu opłat za grę.
 12. Każde uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie sprzętu a także podejrzane zachowane się gracza należy niezwłocznie zgłosić organizatorowi, sędziemu  lub kapitanowi drużyny.
 13. Każde naruszenie Regulaminu należy niezwłocznie zgłosić organizatorowi, sędziemu lub kapitanowi drużyny, naruszenie Regulaminu będzie powodowało odpowiedzialność z punktu 14.
 14. Osoba naruszająca zasady Regulaminu otrzyma ostrzeżenie od organizatora, sędziego lub kapitana drużyny. Po drugim ostrzeżeniu zostanie usunięta z gry. Organizator, sędzia lub kapitan drużyny, może usunąć gracza także po otrzymaniu pierwszego ostrzeżenia, jeżeli zachowanie uczestnika może wskazywać na możliwość kolejnych naruszeń regulaminu.
  W przypadku usunięcia z gry, graczowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty proporcjonalnie do czasu wykorzystanej gry. 
 15. Organizator zobowiązuje się pouczyć uczestników w zakresie użytkowania sprzętu potrzebnego do gry w paintball.
 16. Naruszenie niektórych punktów regulaminu może powodować odpowiedzialność karnoprawną i cywilnoprawną.
 17. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są regulowane przez ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeksu Cywilnego.